موضوع : دما . Temperature

دما یک ویژگی است که می تواند شرایط متفاوت و حتی متضادی داشته باشد از سردی تا حرارت.
از چنین شرایطی می توان جلوه ها و تعابیر بصری و مفهومی بسیاری به نمایش گذاشت.

عکاس :0
اثر ارسالی :1

مهلت ارسال آثار 36 روز


مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

ضیافت

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع موبایل . MobilePhoto و داوری مدیر سایت