موضوع : دیدگاه . Point of View

نقطه نظر و یا دید گاه در فرهنگ تصویر از دو زاویه فیزیکی و مفهومی مورد نظر می باشد. نگاهی متفاوت از نظر زاویه دوربین ویا نگاهی مشخص از دریچه دوربین به مفهومی متفاوت.

عکاس :145
اثر ارسالی :396

مهلت ارسال آثار 11 روز


6,340,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

محمد ابراهیم صافی

داور این دوره

محمد ابراهیم صافی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع آزاد و داوری مدیر سایت