موضوع : زرد . Yellow

عکاس :213
اثر ارسالی :544

مهلت ارسال آثار 9 روز


7,980,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

شادی قدیریان

داور این دوره

شادی قدیریان

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع دیدگاه . Point of View و داوری محمد ابراهیم صافی