موضوع : زرد . Yellow

عکاس :23
اثر ارسالی :42

مهلت ارسال آثار 35 روز


1,220,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

شادی قدیریان

داور این دوره

شادی قدیریان

no title

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع دیدگاه . Point of View و داوری محمد ابراهیم صافی