موضوع : دما . Temperature

به دلیل اختلال در درگاه بانکی سایت مسابقه این دوره تمدید می شود.
دما یک ویژگی است که می تواند شرایط متفاوت و حتی متضادی داشته باشد از سردی تا حرارت.
از چنین شرایطی می توان جلوه ها و تعابیر بصری و مفهومی بسیاری به نمایش گذاشت.

عکاس : 9 اثر ارسالی : 33 مهلت ارسال آثار : 20 روز
مدیر سایت
داور این دوره مدیر سایت