موضوع : هویت . Identity

هویت در تعاریف، به معنای چه کسی بودن و در تعاریف گسترده تر حتی چه چیزی بودن، که گاهی ممکن است اَشکال انتقادی نیز به خود بگیرد. چه و چگونه توصیفی از انسان، خود، یا حتی چیزهای اطراف که به آن روح، می بخشید، دارید.
چیستی ست که به نمایش آن دعوتید.

عکاس :58
اثر ارسالی :372

مهلت ارسال آثار 14 روز


مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع موبایل . MobilePhoto و داوری مدیر سایت