موضوع : ایران . Iran

ارزشهای این سرزمین, جلوه ها و جاذبه ها, مردم و زندگی و کلیه نشانه هایی که تاکید بر ایرانی بودن تصاویر دارد.

نیمه دوم سال 2017 نمایشگاهی از آثار منتخب سایت با موضوع ایران در آمریکا و احتمالا اروپا برپاخواهد شد.

عکاس :90
اثر ارسالی :684

مهلت ارسال آثار 11 روز


اکبر عالمی

داور این دوره

اکبر عالمی

ایران

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع رابطه . Relation و داوری مدیر سایت