موضوع : زرد . Yellow

عکاس :7
اثر ارسالی :13

مهلت ارسال آثار 39 روز


460,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

شادی قدیریان

داور این دوره

شادی قدیریان

خودم

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع دیدگاه . Point of View و داوری محمد ابراهیم صافی