موضوع : هیچ . Nothing

هیچ . هیچگاه . هیچ وقت . خلاء . نا بودی . عدم . نیستی . پوچ . تهی . خالی

عکاس :63
اثر ارسالی :171

مهلت ارسال آثار 29 روز


2,460,000 ريال جایزه این دوره تا این لحظه

محسن راستانی

داور این دوره

محسن راستانی

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع درون . Inside و داوری شهریار توکلی