موضوع : رویا . Dream

تفکر و تلاش برای تغییر شکل یک دنیای حقیقی , تعریفی میان بودن و نبودن و یا ترسیمی آزاد از دنیای درون
گاهی رویا دنیای حقیقی بدون برخی عناصر زشت یا زیباست

شما دعوتید به چالشی برای به تصویر کشیدن یک تصور

عکاس :39
اثر ارسالی :215

مهلت ارسال آثار 23 روز


مدیر سایت

داور این دوره

مدیر سایت

مبهم

برترین های دوره ی پیشین

با موضوع موبایل . MobilePhoto و داوری مدیر سایت